SEKRETESSMEDDELANDE – braunhealthcare.com/se_sv/

I. Kaz Europe Sàrl – Sekretessmeddelande - 15/05/18

Denna policy beskriver Kaz Europe Sarls (hädanefter kallat "Kaz Europe", "vi", "oss" eller "vår"“) användning av dina data och gäller webbplatsen braunhealthcare.com/se_sv/ och dess undersidor.

Vi uppskattar att du litar på Kaz Europe. Vi vill försäkra dig om att vi tar skyddet av din sekretess och dina personuppgifter på största allvar och att vi behandlar dina data i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, i synnerhet i efterlevnad av EU:s allmänna dataskyddsregelverk (Regulation (EU) 2016/679 omnämns hädanefter som "GDPR").

Nedan förklarar vi vilka av dina personuppgifter som vi samlar in i samband med denna webbplats, hur vi använder dem och vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dem.

Om du har ytterligare frågor eller vill ha mer information om detta, är du välkommen att kontakta oss på [email protected] Vi kan komma att uppdatera denna policy då och då. Vänligen besök denna sida regelbundet för att granska vår sekretesspolicy.

II. Vilka uppgifter samlar vi in? För vilka syften och på vilken juridisk grund använder vi oss av dina uppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att kunna erbjuda en enastående service, förmedla handelserbjudanden och tjänster som vi tror kan intressera dig samt för att administrera vår verksamhet. För att kunna betjäna dig på bästa sätt kan vi komma att samla in information från dig i några få fall.

Det är helt och hållet upp till dig ifall du vill lämna ut dina personuppgifter. Tänk dock på att dessa uppgifter kan behövas för att vi ska kunna erbjuda dig tjänster eller marknadsföringsinnehåll.

Du kan lämna dina personuppgifter till oss ifall du prenumererar på vårt e-postprogram (information som t.ex. ditt namn och din e-postadress), välja att lämna preferensinformation (som t.ex. intressen, produktpreferenser och köpta varor) till oss, skicka en förfrågan, kommentar eller klagomål (information som t.ex. ditt namn och din e-postadress) till oss eller när du deltar i en tävling eller en kampanj (information som t.ex. namn, adress och telefonnummer).

Dessutom, för att kunna erbjuda dig tjänster som är utformade för att tillgodose just dina behov, kan vi komma att samla in demografisk information (som t.ex. antal medlemmar i ditt hushåll, ålder och kön) och information om inköpspreferenser. Vi använder denna information för att skräddarsy din upplevelse på vår webbplats och för att förse dig med de produkter och tjänster som är mest relevanta för dig.

Vi vill gärna beskriva vilka personuppgifter som vi kan komma att behandla, syftet med dessa uppgifter samt det juridiska underlaget för vår databehandling:

Personuppgifter Syfte med databehandlingen Databehandlingens juridiska underlag
Datum och tid för förfrågan, namn på begärd fil, den sida från vilken filen begärdes, åtkomststatus (överföring av fil, fil hittades inte osv.), vilken webbläsare och operativsystem som användes, fullständig IP-adress för datorn som förfrågan skickades från, överförd datamängd Driva webbplats, tekniska behov, webbanalys och statistik för att övervaka, förbättra och skydda våra produkter, innehåll, tjänster och webbplatser; tillhandahålla en skräddarsydd webbplatsupplevelse; tillhandahålla skräddarsydda annonser; remarketing; tillhandahålla en inköpslösning; skapa användarprofil baserat på din aktivitet; övervaka utfall av marknadsföringskampanjer Vårt berättigade intresse enligt artikel 6 (1) punkt f) i GDPR.
Ditt namn, kön, e-postadress, produktintresse Skicka nyhetsbrev via e-post Med ditt samtycke (art. 6 (1) punkt a) enligt GDPR eller för befintliga kunder, kan vi även basera vår databehandling på så kallad soft opt-in/berättigat intresse enligt artikel 6 (1) punkt f) i GDPR.
Ditt namn, ditt kön, din e-postadress, din plats, dina intressen, produktpreferenser, inköpta produkter Marknadsföring av våra produkter Ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) punkt f) i GDPR.
Ditt namn, kön, bloggadress, plats, e-postadress, produkter som intresserar dig Tillhandahålla partnerprogrammet Tillhandahålla kontrakt för partnerprogrammet enligt artikel 6 (1) punkt b) i GDPR.
Ditt namn, e-postadress, telefonnummer Besvara dina förfrågningar, kommentarer och klagomål Vårt berättigade intresse (upprätthålla vår relation med kunder) enligt artikel 6 (1) punkt f) i GDPR eller (ifall svaret gäller ett kontrakt med dig, utfallet av detta kontrakt [i partnerprogrammet] enligt artikel 6 (1) punkt b) i GDPR.
Ditt namn, adress och telefonnummer Genomföra tävlingar och kampanjer som du har valt att delta i Ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) punkt f) i GDPR.
Dina personuppgifter i allmänhet (endast vid behov) Att efterleva tillämpliga lagar och skydda våra berättigade affärsintressen, inklusive men inte begränsat till användning i samband med juridiska anspråk, efterlevnad, regelverk, undersökningssyften (inklusive yppande av sådan information i samband med juridisk process eller rättstvist) Vårt berättigade intresse enligt artikel 6 (1) punkt f) i GDPR eller respektive lagar som kräver att vi behandlar dina personuppgifter (se art. 6 (1) punkt (c) i GDPR).

III. Vilka uppgifter delar vi med oss och till vilka och var?

Vi kan komma att dela med oss av din kundinformation till Kaz Europes affärspartners och betrodda tjänsteleverantörer som behöver få tillgång till din information för att tillhanda operationell service eller andra supporttjänster. För att säkerställa att din information är konfidentiell och säker, måste våra tjänsteleverantörer samtycka till att säkra din information helt i enlighet med vår policy.

Vi kommer att dela med oss av dina personuppgifter till följande affärspartners/tredje parter (som registeransvariga):

Affärspartner/Tredje part Beskrivning av överföring/syfte Överföringar till tredje land (utanför EES)
Hot (UK) Limited Marknadsföringssyften som du har gett samtycke till. Inga

Personuppgifter kommer även att lämnas ut till följande tredjepartstjänsteleverantörer (om registeransvariga) som kommer att behandla dem å våra vägnar och är underställa ett databehandlingsavtal enligt lagstadgade krav:

Affärspartner/Tredje part Beskrivning av överföring/syfte Överföringar till tredje land (utanför EES)
Amazon Web Services, Inc. Värd för webbplats i datacenter på Irland Privacy Shield
Google, Inc Analystjänster för webbplats Privacy Shield
Dotmailer Ltd Marknadsföringsautomationsplattform Privacy Shield

Om verksamheten säljs eller integreras med annan verksamhet, kan dina uppgifter (beroende på tillämpliga lagar) komma att yppas för våra rådgivare och presumtiva köpares rådgivare och kommer att förmedlas till den nya verksamhetsägaren.

Dessutom kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part ifall vi är juridiskt skyldiga att yppa dina personuppgifter för att genomföra eller applicera våra användningsvillkor eller andra villkor i kontraktet med dig, eller för att skydda våra, våra kunders och andras rättigheter, egendom och säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer som skydd mot bedrägeri och för att minimera eventuella kreditrisker.

Personuppgifter kan vid behov komma att lämnas ut till myndigheter och/eller polisiär myndighet för de syften som beskrivs ovan, om detta har stöd i lagstiftningen eller om det krävs för att juridiskt skydda våra berättigade intressen i enlighet med tillämpliga lagar.

I de fall då information överförs utanför EES och i de fall när det finns en intressent eller leverantör u ett land som inte är underställt lämplighetsbeslut av EU-kommissionen, skyddas data på lämpligt sätt av EU:s godkända standardkontraktsklausuler, en lämplig Privacy Shield-certifiering eller en leverantörs bindande processorsregler (se tabeller ovan). En kopia av relevant mekanism kan skickas till dig på begäran till [email protected] eller här.

IV. Hur begär jag att slippa få kampanj-e-postmeddelanden?

Om du inte vill få fler kampanjerbjudanden och/eller vill dra tillbaka ditt samtycke kan du begära att få slippa detta. Det gör du genom att kontakta oss på produktsupportavdelningen så tar vi bort din e-postadress från vår marknadsföringslista.

V. Vilka rättigheter har jag när det gäller mina uppgifter?

Du har rätt att begära:

  • att få tillgång till och en kopia av de personuppgifter vi sparat om dig (art. 15 GDPR)
  • en kopia av den personliga information du har lämnat till oss och att få den skickad till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsligt format (art. 20 GDPR)
  • att få uppdatera eller korrigera dina personuppgifter så att de blir korrekta (art. 16 GDPR)
  • att radera dina personuppgifter från vårt register under vissa omständigheter (art. 17 GDPR)
  • att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (art. 18 GDPR)

Du kan även:

  • bestrida att vi behandlar dina personuppgifter under vissa omständigheter (i synnerhet då vi inte behöver behandla dina uppgifter för att uppfylla kontraktsmässiga eller andra juridiska krav, eller då vi använder dina uppgifter för direkt marknadsföring - art. 21 GDPR)
  • dra tillbaka ditt samtycke när som helst i fall då vi använder dina personuppgifter med ditt samtycke. Detta kommer inte att påverka hur vi har använt dina personuppgifter innan du drog tillbaka ditt samtycke.

Du kan utöva dina rättigheter, och i synnerhet dra tillbaka ditt samtycke, genom att kontakta oss på [email protected] eller här.Vi kan komma att behöva verifiera din identitet för att kunna tillgodose din begäran. När du kontaktar oss ber vi dig att alltid uppge ditt namn, adress och/eller e-postadress samt information om din begäran.

Vänligen tänk på att uppfyllandet av ovan nämnda begäran kan bero på omständigheterna enligt tillämplig lag, i synnerhet i GDPR.

Om du har ett problem som inte blivit löst, har du även rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet i den medlemsstat där du bor eller arbetar.

VI. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter under den begränsade tid som krävs för att behandla dem enligt tabellen ovan. Efter denna tid raderas dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke sparar vi dina personuppgifter under den begränsade tid som behövs för att kunna behandla dem.

När vi ingår ett kontakt med dig kommer vi att spara din information under den tid som vårt kontraktsmässiga förhållande gäller. När kontraktet upphör kommer vi att spara din information i den utsträckning det är tillåtet och som krävs för att uppfylla de syften som angetts här. Kriterierna för hur länge information sparas är lagstadgade och kontraktsmässiga krav, vilken typ av relation vi har till dig och tekniska behov. Enligt lag måste vi ibland spara viss information under en viss tid.

I de fall då vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssyften eller med ditt samtycke, behandlar vi uppgifterna tills du ber oss att upphör med det samt under en kort period efter det (så att vi hinner tillgodose din begäran). Vi registrerar även att du har begärt att vi inte ska skicka direkt marknadsföring till dig eller behandla dina uppgifter, så att vi kan respektera din begäran framöver.

I de fall då vi behandlar personuppgifter för webbplatssäkerhet, sparar vi dem i 60 dagar.

I andra fall kan vi komma att spara uppgifter under en lämplig period efter det att vår relation med dig har upphört för att skydda oss från juridiska anspråk eller för att administrera vår verksamhet.

VII. Hur säkerställer vi att din information är skyddad?

Kaz Europe och våra affärspartners har ändamålsenliga rutiner och procedurer för att säkerställa säkerhet, integritet och konfidentialitet för kundinformation. Vi begränsar tillgången till kund information endast till våra anställda och auktoriserade tjänsteleverantörer som behöver informationen för att kunna bedriva sin verksamhet och vi utbildar våra anställda i hur de skyddar kundinformation och förhindrar otillbörlig åtkomst, yppande eller användning av den.

VIII. Cookies

Genom att använda "cookies" (små informationsbitar som webbläsaren sparar på din hårddisk) samlar vi in data som t.ex. din IP-adress, webbläsartyp, domännamn och de specifika Kaz Europe-webbsidor som du besöker. Cookies som konfigureras av oss innehåller inte någon information som kan identifiera dig som person som exempelvis ditt namn och inte heller någon känslig information som exempelvis ditt kreditkortsnummer. Dessa data samlas in automatiskt och hjälper oss i sammanställd form att hålla utkik efter trender så att vi kan förbättra vår webbplats och din Kaz Europe-upplevelse.

Cookies låter oss även känna igen dig när du återkommer till vår webbplats, så att vi kan ge dig en skräddarsydd upplevelse som vi tror att du kommer att uppskatta. De flesta webbläsare låter användarna kontrollera cookiefiler på datorn genom att radera dem, blockera dem eller meddela dig när en sådan fil sparas. Vänligen kontrollera din specifika webbläsare gällande anvisningar om denna funktion. Om du väljer att inaktivera cookies från Kaz Europe är det möjligt att du inte kommer att kunna dra full nytta av den skräddarsydda upplevelsen hos Kaz Europe.

För mer information, vänligen se vår cookiepolicy.

IX. Om du har några frågor om dina uppgifter

Registeransvarig för denna data behandling är Kaz Europe Sarl, Place Chauderon 18, 1003 Lausanne, Schweiz.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på +90 (0) 216 337 22 55.