Warunki

1. Polityka w zakresie użytkowania

Witamy w witrynie internetowej Braun Healthcare! Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami, ponieważ korzystanie z tej witryny, jej zawartości lub zawartych w niej informacji jest zabronione bez uprzedniej akceptacji tychże warunków. Korzystanie z tej witryny automatycznie oznacza akceptację i wyrażenie zgody na niniejsze warunki, a także zrzeczenie się przez użytkownika wszelkich roszczeń wobec spółki Kaz Europe Sárl (Place Chauderon 18, Lausanne, 1003, Szwajcaria), jej członków zarządu, pracowników, spółek zależnych, powiązanych, wykonawców, licencjodawców i agentów (łącznie „Kaz Europe Sárl”) wynikających z korzystania z tej witryny lub wszelkich informacji, wytycznych, opinii, zaleceń lub innych materiałów w niej zawartych (o ile Kaz Europe Sárl nie doprowadziła do powstania roszczeń wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.).

Ochrona prywatności: Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczono w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatnośc. Polityka ta może ulec zmianom w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszystkie zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności będą publikowane w tej witrynie.

Przekazanie danych: jeżeli użytkownik prześle lub w inny sposób przekaże nam jakiekolwiek informacje lub materiały za pośrednictwem tej witryny, wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki lub inne informacje, które użytkownik przekaże Kaz Europe Sárl stają się i pozostają naszą własnością, nawet jeśli umowa ta zostanie później rozwiązana. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesyłane informacje, a także, że ponosi pełną odpowiedzialność za przekaz, w tym za jego legalność, wiarygodność, adekwatność, oryginalność i prawa autorskie. Przesyłając lub zamieszczając jakikolwiek komunikat lub materiał na tej stronie, użytkownik wyraża zgodę obejmującą następujące działania Kaz Europe Sárl i/lub któregokolwiek z jej oddziałów, filii lub licencjodawców:

 • wykorzystanie informacji użytkownika jako materiału w dowolnym celu, w tym do powielania, transmisji, publikacji, nadawania i umieszczania w witrynie internetowej;
 • przejęcie pełnych praw i wyłącznej własności wszelkich obecnych i przyszłych pomysłów, które użytkownik przekazał (w tym w szczególności pomysłów dotyczących produktu lub reklamy);
 • wykorzystanie ich w dowolnym celu, bez konieczności wypłacania odszkodowania użytkownikowi lub innej osobie za nie, wobec czego użytkownik nie będzie miał możliwości złożenia pozwu za jakiekolwiek wykorzystanie takich lub podobnych pomysłów
 • brak zobowiązania do traktowania takich komunikatów w charakterze informacji poufnych.

Użytkownik nie ma prawa dodawać, zastępować, poprawiać lub zmieniać, częściowo lub w całości, jakichkolwiek informacji zawartych w tej witrynie. Użytkownik nie ma prawa wysyłać pocztą elektroniczną, publikować, przesyłać lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, zawierających groźby, szkodliwych, nękających, zniesławiających, obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych lub w inny sposób budzących sprzeciw treści lub jakichkolwiek materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowań, które zostałyby uznane za przestępstwo lub celowo bądź nieumyślnie naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.

Hiperłącza: ta witryna może zawierać hiperłącza do witryn internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Takie hiperłącza służą wyłącznie celom informacyjnym. Kaz Europe Sárl nie kontroluje takich stron i nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do nich lub ich zawartość. Umieszczenie przez Kaz Europe Sárl hiperłączy do takich stron nie oznacza żadnego wsparcia dla treści materiałów w nich zawartych ani żadnego związku z ich właścicielami lub operatorami.

Realizacja niniejszej umowy przez Kaz Europe Sárl podlega obowiązującym przepisom prawa i postępowaniu prawnemu. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie stanowi odstępstwa od naszego prawa do zastosowania się do wniosków organów ścigania lub wymogów związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej przez użytkownika lub informacji dostarczonych spółce Kaz Europe Sárl lub zebranych przez nią w odniesieniu do sposobu takiego korzystania.

Niniejsze warunki składają się również z następujących klauzul:

2. Zastrzeżenie dotyczące gwarancji i odpowiedzialności

Dostęp i korzystanie z tej witryny i treści odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Kaz Europe Sárl nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności tej witryny, a w szczególności:

 

  • informacji, tekstu, danych,
  • muzyki, dźwięku,
  • prac plastycznych, ilustracji,
  • fotografii, grafik, filmów,
  • oprogramowania,
  • łączy lub

wszelkich innych materiałów zawartych w tej witrynie lub jakiejkolwiek zawartości jakiejkolwiek strony lub stron połączonych z tą witryną. Kaz Europe Sárl nie popiera ani nie aprobuje żadnych produktów, ani informacji oferowanych na stronach, do których można dotrzeć za pośrednictwem naszej witryny. Materiały te mogą zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i/lub pominięcia i są dostarczane w takiej postaci, w jakiej są dostępne, bez reprezentacji, poparcia lub wyraźnej lub dorozumianej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, a w szczególności:

 

 • domniemanych gwarancji przydatności handlowej,
 • zdatności do określonego celu,
 • nienaruszalności lub
 • naprawy usterek,
 • braku zakłóceń lub błędów w elementach funkcjonalnych zawartych w materiałach,
 • braku wirusów lub innych szkodliwych składników w naszych witrynach lub na serwerach, które je udostępniają lub
 • że pomyślne wyniki lub rezultaty będą wynikiem właściwego postępowania zgodnie z wytycznymi lub wskazówkami zawartymi w materiałach.

Kaz Europe Sárl, według własnego uznania, nie podejmuje żadnych zobowiązań, ale może w dowolnym czasie dokonać jakichkolwiek aktualizacji, modyfikacji, ulepszeń i/lub zmian niniejszych warunków lub jakichkolwiek informacji, produktów lub innych materiałów w tej witrynie, w dowolnym czasie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Wyjątek: w niektórych stanach prawo może nie zezwalać nam na zrzeczenie się lub wykluczenie gwarancji, a zatem powyższe zastrzeżenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

Ani spółka Kaz Europe Sárl, ani żaden z jej członków zarządu, pracowników, spółek zależnych, stowarzyszonych, wykonawców, licencjodawców i agentów, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie lub dostarczanie tej witryny (dalej zwanych „my” lub „nasz”) nie jest związana żadnymi zobowiązaniami ani odpowiedzialnością w odniesieniu do jakichkolwiek treści pochodnych, uzyskanych, dostępnych w obrębie witryny, za pośrednictwem witryny lub poza nią lub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, przykładowe, wtórne, podlegające karom lub jakiekolwiek inne szkody lub straty, wydatki lub obrażenia dowolnego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone przychody lub zyski, wartość firmy, wykorzystanie, dane lub inne straty niematerialne wynikające z:

 

 • dostępu lub korzystania ze strony lub stron, do których prowadzą odnośniki,
 • niemożności uzyskania dostępu lub korzystania ze strony lub stron, do których prowadzą odnośniki,
 • wszelkich błędów lub pominięć w treści,
 • braku skuteczności działania,
 • awarii linii,
 • przerwania, niedostarczenia lub opóźnienia w działaniu lub transmisji,
 • usterki, usunięcia, błędnego zapisu informacji,
 • wirusów komputerowych lub innych kwestii, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób.

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności nawet w przypadku zaniedbania i/lub jeśli my lub nasi upoważnieni przedstawiciele zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Żadna porada ani informacja ustna lub pisemna, uzyskana przez użytkownika w jakikolwiek sposób od nas nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji. Wyjątek: w niektórych stanach prawo może nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, dlatego powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika. Jednak w każdym przypadku nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie straty, szkody, obrażenia i roszczenia wszelkiego rodzaju (niezależnie od tego, czy szkody są zgłaszane na podstawie warunków umowy, czy też są spowodowane zaniedbaniem lub innym niewłaściwym zachowaniem, czy też są zgłaszane na podstawie jakiejkolwiek innej teorii prawnej) nie będzie przekraczać kwoty zapłaconej za dostęp do naszej witryny internetowej. Ponadto w odniesieniu do Niemiec i niezależnie od powyższego, żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza odpowiedzialności spółki Kaz Europe Sárl z tytułu umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub umów zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, ale nie wyłącznie, zrzeczenia się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najlepiej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

4. Zastrzeżenie dotyczące terytorium

Kaz Europe Sárl zachęca mieszkańców Europy do korzystania z dostępu do witryny internetowej z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza witryna oraz wszystkie informacje i inne materiały na niej zawarte są przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców Europy. Kaz Europe Sárl w żaden sposób nie sugeruje, że materiały znajdujące się w tych witrynach są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania poza Europą. Wszelkie reklamy, informacje i roszczenia pozostają ważne wyłącznie w Europie, o ile nie określono inaczej. Niniejsza strona może zawierać odniesienia lub odsyłacze do poszczególnych produktów i usług Kaz Europe Sárl, które nie są dostępne lub nie są łatwo dostępne poza Europą. Każde takie odniesienie nie oznacza, że Kaz Europe Sárl zamierza sprzedawać takie produkty lub usługi w jakimkolwiek kraju. Wszelki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej oraz związane z nią działania muszą posiadać wyraźny cel i być związane z rozwiązaniami wykorzystującymi wyłącznie produkty i usługi oferowane przez Kaz Europe Sárl na rynkach europejskich, o ile nie określono inaczej.

5. Prawa autorskie i znaki towarowe

'Wszystkie materiały pojawiające się lub zawarte w tej witrynie internetowej, w tym bez ograniczeń wszelkie:

 

 • informacje, dane, teksty, treści redakcyjne,
 • nazwy, logo, znaki,
 • fotografie, filmy wideo, ilustracje, projekty graficzne, projekty produktów i opakowań oraz inne materiały graficzne,
 • promocje, działania w zakresie public relations i reklamy oraz

inne treści zawarte na tej stronie stanowią wyłączną własność Kaz Europe Sárl, jej spółek zależnych lub licencjodawców w rejonach geograficznych, w których Kaz Europe Sárl sprzedaje produkty oznaczone takimi znakami towarowymi, o ile nie zaznaczono inaczej, i są chronione przed kopiowaniem, symulacją lub dystrybucją zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi znakami towarowymi, patentami, prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej oraz traktatami. Użycie lub niewłaściwe użycie tych znaków towarowych lub jakiejkolwiek innej zawartości tej strony, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych warunkach lub w treści witryny, jest surowo zabronione. Pojedyncza kopia materiałów opublikowanych lub zawartych na tej stronie może być wyświetlana i wykorzystywana wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem, że użytkownik nie usunie (i nie zezwoli na to żadnej stronie trzeciej) żadnych informacji dotyczących własności lub nie usunie, lub nie zmieni jakichkolwiek informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji dotyczących własności. Ponadto użytkownik nie ma prawa:

 • kopiować, powielać,
 • rewidować, konwertować, modyfikować,
 • przekazywać, dystrybuować, rozpowszechniać, transmitować, repostować, rozprowadzać,
 • ładować, pobierać,
 • wyświetlać, tworzyć kopii lustrzanych na innym serwerze lub witrynie,
 • dokonywać inżynierii wstecznej, tworzyć prac pochodnych, odwracać montażu lub w inny sposób usiłować odkryć dowolny kod źródłowy,
 • w linii dowolnej grafiki lub innego materiału, lub
 • wynajmować, sprzedawać, dokonywać cesji, sublicencjonować lub przenosić w inny sposób jakiegokolwiek prawa do.

całości lub jakakolwiek części oprogramowania lub materiałów opublikowanych na tej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Kaz Europe Sárl. Kaz Europe Sárl zachowuje pełny tytuł prawny do wszystkich praw własności intelektualnej. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako przyznające w sposób dorozumiany, w ramach estoppel lub w inny sposób jakąkolwiek licencję lub prawo wynikające z patentu lub znaku towarowego spółki Kaz Europe Sárl, jej spółek zależnych, stowarzyszonych, licencjodawców lub stron trzecich. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej, żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do jakichkolwiek informacji, produktów lub innych materiałów. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Kaz Europe Sárl w odniesieniu do tej strony i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, elektroniczne, ustne lub pisemne, pomiędzy użytkownikiem a Kaz Europe Sárl w odniesieniu do tej strony. Drukowana wersja niniejszej umowy i wszelkich informacji podanych w formie elektronicznej jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nią, w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty biznesowe i zapisy pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Dziękujemy za uwagę i przestrzeganie tych warunków!