Vilkår & betingelser

1. Retningslinjer for bruk og atferd

Velkommen til Braun Healthcares nettsider! Les følgende vilkår og betingelser nøye og forstå dise fullt ut, da du ikke kan bruke disse nettsidene, innholdet eller informasjonen uten å først ha godtatt disse vilkårene og betingelsene. Bruk av disse nettsidene utgjør automatisk din godkjenning av og samtykke til, uten modifikasjon, av disse vilkår og betingelser, samt din frasigelse av alle krav mot Kaz Europe Sàrl (Place Chauderon 18, Lausanne, 1003, Sveits), dets funksjonærer, ansatte, datterselskaper, tilknyttede selskaper, entreprenører, lisensgivere og agenter (kollektivt kalt "Kaz Europe Sàrl") som oppstår fra din bruk av disse nettsidene eller eventuell informasjon, instruksjoner, meninger, anbefalinger eller andre materialer som finnes her (med mindre Kaz Europe Sàrl har gitt grunnlag for krav gjennom vitende forseelse eller grov uaktsomet).

Personvern: Se vår Personvernerklæring for fullstendige opplysninger. Disse retningslinjene kan endres når som helst, med eller uten varsel. Alle endringer på personvernerklæringen vil slås opp på disse nettsidene.

Innsendinger: Hvis du overfører eller på annen måte innleverer eventuell informasjon eller materiale til oss gjennom disse nettsidene, blir og forblir alle kommentarer, forslag, ideer, grafikk eller annen informasjon som du kommuniserer til Kaz Europe Sàrl vår eiendom, selv om denne avtalen senere opphører. Du godtar at du alene er ansvarlig for eventuell innsending du gjør og at du har fullt ansvar for meldingen, inkludert dens lovlighet, pålitelighet, egnethet, originalitet og opphavsrett. Ved å overføre eller legge inn kommunikasjon eller materiale til disse sidene godtar du at Kaz Europe Sárl og/eller noen av dens datterselskaper, tilknyttede selskaper eller lisensgivere:

 • kan bruke din innlevering som materiale til ethvert formål, inkludert reproduksjon, overføring, publisering, kringkasting og oppslag
 • har fullstendige rettigheter til og eksklusivt eierskap over alle og alle aktuelle og fremtidige ideer som du sender inn (inkludert, men ikke begrenset til, produkt- eller annonseringsideer)
 • kan bruke dem til ethvert formål, uten å kompensere deg eller noen annen for disse og at du ikke vil saksøke for eventuell bruk av disse eller lignende ideer
 • ikke trenger å behandle slik kommunikasjon som konfidensiell

Du kan ikke legge til, modifisere, erstatte eller endre, delvis eller i helhet, noen informasjon som finnes på disse nettsidene. Du kan ikke sende på e-post, med post, laste opp eller på annen måte overføre noe ulovlig, truende, skadelig, trakasserende, ondsinnet, ærekrenkende, misbrukende, obskønt , pornografisk, profant eller på annen måte uakseptabelt innhold eller noe innhold av noen type som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som ville bli betraktet som en kriminell handling eller tilsiktet eller utilsiktet ville bryte noen gjeldende lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale lover.

Hyperlinker: Disse nettsidene kan inneholde hyperlinker til nettsider som drives av tredjeparter. Slike hyperlinker er kun gitt for din referanse; Kaz Europe Sàrls kontrollerer ikke slike nettsider og er ikke ansvarlig for deres tilgang eller innhold. Kaz Europe Sàrls inkludering av hyperlinker til slike nettsider impliserer ikke noe bifall av materiale som finnes der eller noen tilknytning til deres eiere eller operatører.

Disse vilkår og betingelser består også av følgende klausuler:

2. Garanti- og ansvarsfraskrivelse

Tilgang til og bruk av disse nettsidene og innholdet på disse skjer på egen risiko. Kaz Europe Sàrl har ikke noe ansvar for og gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier eller representasjoner om nøyaktigheten eller fullstendigheten til disse nettsidene, inkludert, men ikke begrenset til:

 

  • informasjon, tekst, data
  • musikk, lyd
  • kunst, illustrasjoner
  • bilder, grafikk, video
  • programvare
  • linker, eller

noe annet materiale som finnes på disse nettsidene, eller for noe innhold på noen nettsider som er linket til disse nettsidene. Kaz Europe Sàrl bifaller eller godkjenner heller ingen produkter elelr informasjon som tilbys på de nettsidene som du når gjennom våre nettsider. Disse materiaeene kan ha tekniske unøyaktigheter, typografiske feil og/eller utelatelse og er godkjent som de er og som tilgjengelige uten representasjon, bifall eller uttrykkelig eller underforstått garanti av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til:

 

 • underforståtte garantier for salgbarhet,
 • egnethet til et bestemt formål,
 • ikke-overtredelse, eller
 • at defekter vil bli korrigert,
 • at de funksjonelle elementer som finnes i materialene vil være uavbrutt eller feilfri,
 • at våre nettsider eller serverne som gjør dem tilgjengelige er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller
 • at vellykkede resultater eller sluttprodukter vil oppstå ved å følge noen instruksjoner eller anvisninger som finnes i materialene.

Kaz Europe Sàrl påtar på eget skjønn ingen forpliktelse til, men kan når som helst, foreta oppdateringer, modifiseringer, forbedringer og/eller endringer på disse vilkår og betingelser, eller på eventuell informasjon, produkter eller eventuelt andre materialer på disse nettisdene, når som helst med eller uten varsel. Unntak: I visse stater kan det hende at loven ikke tillater oss frasigelse eller utelukkelse av garantier, slik at frasigelsen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg.

3. Ansvarsbegrensning

Verken Kaz Europe Sàrl eller noen av dets funksjonærer, ansatte, datterselskaper, tilknyttede selskaper, entreprenører, lisensgivere eller agenter eller noen annen part som er involvert i å opprette eller levere disse nettsidene (heretter henvist til som "vi" eller "oss") skal ha noen forpliktelse eller ansvar på noen måte vedrørende noe innhold som er avledet fra, oppnådd, eller som det opprettes tilgang til, gjennom eller utenfor disse nettsidene eller være ansvarlig for noen spesielle, direkte, indirekte, tilfeldige, eksemplariske, følgesmessige, straffbare eller eventuelt endre skader, eller tap, utgift eller skade av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, tapte inntekter eller profitter, godvilje, bruk, data eller andre immaterielle tap som skyldes:

 

 • tilgang til eller bruk av disse nettsidene eller linkede nettsider
 • manglende evne til å få tilgang til eller bruke disse nettsidene eller linkede nettsider
 • ytelsessvikt
 • linjesvikt
 • avbrudd, feillevering eller forsinkelse i drift eller overføring
 • defekt, sletting, feilopptak av informasjon
 • datavirus eller noen annen sak, enten basert på avtale, uaktsomhet, strengt ansvar eller på annen måte.

Videre er vi ikke ansvarlig selv om vi har vært uaktsomme og/eller hvis vi eller våre autoriserte representant(er) har blitt informert om muligheten for slike skader. Ingen råd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, som du har mottatt via hvilke som helst midler fra oss skal utgjøre noen garanti av noe slag. Unntak: I visse stater kan det hende at loven ikke tillater begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige eller følgesmessige skader, slik at begrensningen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg. Men i alle tilfeller skal vårt ansvar overfor deg for alle tap, skader, personskader og krav av ethvert slag (enten skadene kreves under avtalevilkår, eller de hevdes å være forårsaket av uaktsomhet eller annen feilaktig atferd, eller de kreves under enhver annen juridisk teori), ikke være større enn det beløpet du betalte for å spesifikt få tilgang til våre nettsider. Videre, med hensyn til Tyskland og uansett forutgående, skal ikke noe i disse vilkår og betingelser begrense Kaz Europe Sàrls ansvar for vitende feilaktig atferd eller grov uaktsomhet. Hvis en eventuelle bestemmelse i disse vilkår og betingelser skulle vise seg å være ugyldig, ulovlig, uaktuell eller ugjennomførbar i henhold til gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til garantifrasigelser og ansvarsbegrensninger som fremsettes ovenfor, skal denne bestemmelsen anses som erstattet med en gyldig gjennomførbar bestemmelse som i størst mulig grad samsvarer med innholdet i den opprinnelige bestemmelsen og vil ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten til eventuelle resterende bestemmelser.

4. Territoriumfraskrivelse

Kaz Europe Sàrl inviterer europeiske innbyggere til å få tilgang til og bruke disse nettsidene underlagt disse vilkår og betingelser og alle gjeldende lover. Disse nettsidene og all informasjon og andre materialer som finnes der er beregnet kun for tilgang og bruk av europeiske innbyggere. Kaz Europe Sàrl impliserer ikke på noen måte at materialene er egnet eller tilgjengelige for bruk utenfor Europa. All annonsering, informasjon og hevdelser er kun gyldige i Europa, med mindre annet er spesifisert. Disse nettsidene kan inneholde referanser eller kryssreferanser til bestemte Kaz Europe Sàrl-produkter og tjenester som ikke er eller ikke er lett tilgjengelig utenfor Europa. En eventuell slik referanse impliserer ikke at Kaz Europe Sàrl har til hensikt å markedsføre slike produkter eller tjenester i noe land. All tilgang til og bruk av disse nettsidene og relaterte handlinger må være spesifikke for og relatert til løsninger kun ved bruk av produkter og tjenester som Kaz Europe Sàrl markedsfører i Europa, med mindre annet er spesifisert.

5. Opphavsrett og varemerker

Alle materialer som vises på eller finnes på disse nettsidene, inkludert, men ikke begrenset til, all

 

 • informasjon, data, tekst, redaksjonsinnhold
 • navn, logoer, merker
 • bilder, video, illustrasjoner, kunst, produkt- og pakningsdesigner og andre grafiske materialer
 • kampanjer, public relations, annonsering og

annet innhold på disse nettsidene er opphavsrettslig eiendom som kun tilhører Kaz Europe Sàrl, dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere på slike steder der Kaz Europe Sàrl markedsfører produkter som har slike varemerker, unntatt slik som ellerst vist, og som er beskyttet mot kopiering, simulering eller distribuering under nasjonalt og internasjonalt varemerke, patent, opphavsrett og intellektuelle eiendomslover og avtaler. Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller noe annet innhold på disse nettsidene, unntatt slik som gitt i disse vilkår og betingelser eller i nettsideinnholdet, er strengt forbudt. En enkelt kopi av materialer som er publisert eller som finnes på disse sidene kan vises og brukes kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk, gitt at du ikke fjerner (og ikke lar noen tredjepart gjøre det) eventuelle opphavsrettslige merknader eller sletter eller endrer noen opphavsrett, varemerke eller annen opphavsrettslig informasjon. Du kan ellers ikke:

 • kopiere, reprodusere
 • revidere, konvertere, modifisere
 • overføre, distribuere, spre, kringkaste, slå opp på nytt, sirkulere
 • laste opp, laste ned
 • vise, speile på annen server eller nettsider
 • utfører revers engineering, opprette avledet arbeid av, reversere montering eller på annen måte forsøke å avdekke eventuell kildekode
 • linjeføre noe av grafikken eller annet materiale, eller
 • leie, selge, tilordne, gi på underlisens eller på annen måte overføre enhver rettighet til

hele eller noen del av programvaren eller materialet som er publisert på disse nettsidene uten Kaz Europe Sàrls skriftlige forhåndstillatelse. Kaz Europe Sàrl beholder fullstendig og komplett rett til alle intellektuelle eiendomsrettigheter. Ingen ting i dette dokumentet skal anses som å tildele gjennom implikasjon, antakelse eller på annen måte, noen lisens eller rettighet under noen patent eller varemerke som tilhører Kaz Europe Sàrl, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere eller noen tredjepart. Unntatt slik som uttrykkelig angitt ovenfor, skal ikke noe som finnes her anses å utgjøre en tildeling av lisens eller rettighet til noen opphavsrett eller andre intellektuelle opphavsrettigheter i forhold til noen informasjon, produkter eller andre materialer. Disse vilkår og betingelser utgjør hele avtalen mellom brukeren og Kaz Europe Sàrl med hensyn til disse nettsidene og erstatter all tidligere og samtidig kommunikasjon og forslag, enten elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom brukeren og Kaz Europe Sàrl med hensyn til disse nettsidene. En trykket versjon av denne avtalen og av eventuell varsel som er gitt i elektronisk form, skal være tillatt i juridiske eller administrative prosesser basert på eller i forhold til denne avtalen til det samme omfang og underlagt de samme forhold som andre forretningsdokumenter og registreringer som opprinnelig ble generert og opprettholdt i trykket form. Eventuelle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, forbeholdes. Takk for din oppmerksomhet og overholdelse av disse vilkår og betingelser!