Algemene voorwaarden

1. Gebruiks- en uitvoeringsbeleid

Welkom op de website van Braun Healthcare! Lees de onderstaande bepalingen zorgvuldig door en zorg dat u ze volledig hebt begrepen, want u mag deze site, de inhoud daarvan en de informatie erop niet gebruiken zonder eerst akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Gebruik van deze site houdt automatisch in dat u deze algemene voorwaarden, zonder aanpassing, aanvaardt en ermee instemt en dat u afstand neemt van elke vordering jegens Kaz Europe Sàrl (Place Chauderon 18, Lausanne, 1003, Zwitserland), haar functionarissen, werknemers, dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen, aannemers, licentiegevers en vertegenwoordigers (tezamen "Kaz Europe Sàrl") die voortvloeit uit het gebruik door u van deze site of van informatie, instructies, meningen, aanbevelingen of andere materialen die daarop zijn opgenomen (tenzij Kaz Europe Sàrl aanleiding heeft gegeven tot vorderingen op grond van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid harerzijds).

Privacy: zie onze Privacyverklaring voor de volledige details. Dit beleid kan op elk moment worden gewijzigd, al dan niet met kennisgeving. Alle veranderingen in de privacyverklaring worden op deze site gepubliceerd.

Ingezonden materiaal: als u ons via deze site informatie of materiaal toezendt of op andere wijze doet toekomen, worden en blijven alle opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die u aan Kaz Europe Sàrl overbrengt ons eigendom, ook als deze overeenkomst later wordt beëindigd. U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor alles wat u inzendt en dat u de volledige verantwoordelijkheid hebt voor het bericht, ook voor de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit en auteursrechten daarvan. Door een bericht of materiaal naar deze site te verzenden of erop te publiceren stemt u ermee in dat Kaz Europe Sàrl en/of haar dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen of licentiegevers:

 • het door u ingezonden materiaal voor elk doeleind mogen gebruiken, waaronder reproductie, verzending, publicatie, uitzending en publicatie;
 • de volledige rechten op en het exclusieve eigendom van alle huidige en toekomstige ideeën die u inzendt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, product- or reclame-ideeën) hebben;
 • deze voor elk gewenst doeleind kunnen gebruiken, zonder u of iemand anders daarvoor te vergoeden en dat u niet via de rechter een vergoeding zult eisen voor welk gebruik dan ook van deze of soortgelijke ideeën;
 • dergelijk ingezonden materiaal niet als vertrouwelijk hoeven te behandelen.

Het is u niet toegestaan om informatie opgenomen op deze site toe te voegen, te wijzigen, te vervangen of aan te vullen, gedeeltelijk noch volledig. Het is u niet toegestaan om onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, godslasterlijk of anderszins aanstootgevend materiaal of materiaal van welke aard dan ook dat een strafrechtelijke overtreding zou kunnen vormen of zou kunnen aanzetten tot gedrag dat als een strafrechtelijke overtreding zou worden beschouwd of opzettelijk dan wel onopzettelijk geldende plaatselijke, regionale, landelijke of internationale wetgeving zou kunnen schenden per e-mail, via de post, door uploaden of op andere wijze te verzenden.

Hyperlinks: deze site kan hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend ter referentie aangeboden; Kaz Europe Sàrl heeft geen controle over dergelijke sites en is niet verantwoordelijk voor de toegang daartoe of de inhoud daarvan. Het opnemen door Kaz Europe Sàrl van hyperlinks naar dergelijke sites impliceert geen onderschrijving van het daarop opgenomen materiaal, noch een relatie met de eigenaars of beheerders daarvan.

Op de nakoming van deze overeenkomst door Kaz Europe Sàrl zijn de bestaande wetgeving en juridische procedures van toepassing. Niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan ons recht om te voldoen aan verzoeken of eisen van handhavingsautoriteiten met betrekking tot het gebruik door u van deze site of informatie verstrekt aan of verzameld door Kaz Europe Sàrl met betrekking tot dat gebruik.

Deze algemene voorwaarden omvatten tevens de volgende bepalingen:

2. Afwijzing van garantie en verantwoordelijkheid

Het bezoeken en gebruik van deze site en het materiaal daarop is op eigen risico. Kaz Europe Sàrl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor en biedt geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties of uitspraken met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze site waaronder, maar niet beperkt tot,

 

  • de informatie, tekst, gegevens,
  • muziek, geluiden,
  • kunst, illustraties,
  • foto's, afbeeldingen, videomaterialen,
  • software,
  • koppelingen, of

om het even welk ander materiaal opgenomen op deze website, of de inhoud van om het even welke website of websites die een koppeling bevatten naar onze website. Kaz Europe Sàrl onderschrijft of beaamt geen producten of informatie verschaft op websites die u via onze website bereikt. Deze materialen kunnen technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en/of weglatingen bevatten en worden aangeboden zoals ze zijn en zoals beschikbaar zonder voorstelling, goedkeuring of om het even welke vorm van expliciete of geïmpliceerde garantie, waaronder, maar niet beperkt tot,

 

 • geïmpliceerde garanties van verhandelbaarheid,
 • geschiktheid voor een bepaald doel,
 • niet-inbreuk, noch
 • dat gebreken gecorrigeerd zullen worden,
 • dat de in de materialen opgenomen functionele elementen ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn,
 • dat onze sites of de servers waarop ze ter beschikking worden gesteld vrij van virussen en andere schadelijke materialen zijn, noch
 • dat geslaagde resultaten of uitkomsten het gevolg kunnen zijn van het goed opvolgen van eventueel in de materialen opgenomen instructies of aanwijzingen.

Kaz Europe Sàrl verbindt zich nergens toe en kan, naar eigen goeddunken, op om het even welk moment herzieningen, wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze Algemene voorwaarden, of aan de informatie, producten of om het even welke andere materialen op deze website, op om het even welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Uitzondering: in bepaalde staten/landen staat de wetgeving ons niet toe afstand te doen van aansprakelijkheid of garanties uit te sluiten, zodat de bovenstaande afstand van aansprakelijkheid mogelijk op u niet van toepassing is.

3. Beperking van aansprakelijkheid

Noch Kaz Europe Sàrl, noch een van haar eigenaars, directeurs, werknemers, dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen, aannemers, licentiegevers of vertegenwoordigers, noch derden die betrokken zijn bij het creëren en toegankelijk maken van deze website (hierna omschreven als "wij" of "ons"), hebben enige verplichting of verantwoordelijkheid, in welke vorm dan ook, met betrekking tot de inhoud afgeleid uit, verkregen van of door toegang tot, deze website of kan aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke speciale, directe, indirecte, incidentele, kenmerkende, gevolg, straffende of andere vormen van schade of verlies, kosten of letsel van om het even welke aard inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten of winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen als gevolg van:

 

 • bezoeken of gebruik van deze site of gekoppelde sites,
 • onvermogen tot bezoeken of gebruik van deze site of gekoppelde sites,
 • eventuele fouten of omissies in het materiaal,
 • niet werken,
 • falen van de verbinding,
 • onderbroken, onjuiste levering of vertraging in de werking of overdracht,
 • gebrek, wissing, onjuiste vastlegging van informatie,
 • een computervirus of welke andere zaak dan ook, of dit nu is op grond van contractbreuk, onrechtmatig handelen, strikte aansprakelijkheid of een andere rechtsgrond.

Bovendien zijn we niet aansprakelijk zelf als we nalatig zijn geweest en/of wij onze gemachtigde vertegenwoordiger(s) op de hoogte waren gebracht van de mogelijkheid op dergelijke schade. Geen enkel advies of informatie, noch mondeling noch schriftelijk, dat u op om het even welke wijze van ons verkrijgt, vormt een garantie onder welke vorm dan ook.{F0}Uitzondering: in bepaalde staten/landen laat de wet mogelijk geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid toe voor incidentele- of gevolgschade, zodat bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. In geen enkel geval is onze aansprakelijkheid tegenover u voor verlies, schade, letsel en vorderingen van om het even elke aard (ongeacht de bewering dat de schade is vastgelegd onder de vorm van een contract, veroorzaakt door nalatigheid of door een andere foutieve handeling, of beschermd door een andere wettelijke theorie) hoger dan de prijs die u hebt betaald voor specifieke toegang tot onze website. Voorts, met betrekking tot Duitsland en niettegenstaande het bovenstaande, beperkt niet in deze algemene voorwaarden de aansprakelijkheid van Kaz Europe Sàrl voor opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. Als om het even welke voorwaarde in deze Algemene voorwaarden of overeenkomst ongeldig, onwettig, nietig of niet uitvoerbaar blijkt conform de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven vermelde afstand en beperking van aansprakelijkheid, wordt deze voorwaarde vervangen door een geldige, uitvoerbare voorwaarde die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke voorwaarde en die geen invloed uitoefent op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden.

4. Territoriale disclaimer

Kaz Europe Sàrl nodigt inwoners van Europa uit tot toegang en gebruik van deze Internet site volgens de Algemene voorwaarden en toepasselijke wetgevingen. Deze website en alle informatie en andere materialen opgenomen hierin zijn uitsluitend bedoeld voor toegang en gebruik door inwoners van Europa. Kaz Europe Sàrl impliceert op geen enkele manier dat het materiaal op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten Europa. Alle publiciteit, informatie en vorderingen zijn alleen geldig in Europa, tenzij anders vermeld. Deze website kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar specifieke producten en diensten van Kaz Europe Sàrl die niet, of nog niet, verkrijgbaar zijn buiten Europa. Een dergelijke verwijzing houdt niet in dat Kaz Europe Sàrl van plan is dergelijke producten of diensten in elk land op de markt te brengen. Elke toegang tot en gebruik van deze website en gerelateerde acties moeten specifiek zijn aan en verband houden met oplossingen waarbij alleen producten en diensten worden gebruikt die Kaz Europe Sàrl op de markt brengt in Europa, tenzij anders vermeld.

5. Auteursrechten en handelsmerken

'Alle materialen die verschijnen of zijn opgenomen op deze website, waaronder zonder beperking alle

 

 • informatie, gegevens, tekst, redactioneel materiaal,
 • namen, logo's, merken,
 • foto's, video's, illustraties, kunst, product- en verpakkingsontwerpen en andere grafische materialen,
 • promoties, public relations, reclame en

andere inhoud van deze website zijn uitsluitend eigendom van Kaz Europe Sàrl, zijn filialen of licentiehouders in de geografische gebieden waar Kaz Europe Sàrl producten in de handel brengt die dergelijke handelsmerken dragen, tenzij anders vermeld, en zijn beschermd tegen kopiëring, simulering of distributie onder nationaal en internationaal handelsmerk, patent, auteursrecht en de wetten en verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom. Gebruik of misbruik van deze handelsmerken of van om het even welke andere inhoud van deze website, tenzij opgenomen in deze Algemene voorwaarden of in de inhoud van de website, is ten strengste verboden. Een enkele kopie of materiaal gepubliceerd of opgenomen in deze website mag uitsluitend worden weergegeven en gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u geen eigendomsvermeldingen verwijdert of wist of enig auteursrecht, handelsmerk of eigendomsinformatie verandert (of anderen hiertoe aanzet). Niet toegelaten is:

 • kopiëren, reproduceren,
 • herzien, converteren, wijzigen,
 • verzenden, distribueren, verspreiden, uitzenden, doorplaatsen, laten circuleren,
 • uploaden, downloaden,
 • weergeven, op een andere server of site spiegelen,
 • reverse-engineering, een afgeleid werk creëren van, reverse-assembling of op andere wijze proberen broncode te ontdekken,
 • in-lining van afbeeldingen of ander materiaal, of
 • verhuren, verkopen, vervreemden, in sublicentie uitgeven of op andere wijze rechten overdragen op

een deel van of de volledige software of materiaal gepubliceerd op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaz Europe Sàrl. Kaz Europe Sàrl behoudt de volledige en complete aanspraak op alle intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze website kan worden geïnterpreteerd als verlening door implicatie, uitsluiting of anderzijds van om het even welk licentie of recht onder een patent of handelsmerk van Kaz Europe Sàrl, haar dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen, licentiegevers of derden. Tenzij expliciet hierboven vermeld kan niets uit deze website worden geïnterpreteerd als verlening van om het even welke licentie of recht op auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot om het even welke informatie, producten of andere materialen. Deze algemene voorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Kaz Europe Sàrl met betrekking tot deze website en vervangen alle vorige of gelijktijdige communicaties en voorstellen, zowel elektronisch, mondeling als schriftelijk, tussen de gebruiker en Kaz Europe Sàrl met betrekking tot deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van alle informatie weergegeven in elektronische vorm is aanvaardbaar voor gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en rapporten die oorspronkelijk werden opgemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Eventuele rechten die hierin niet expliciet worden verleend zijn voorbehouden. Hartelijk dank voor uw aandacht en uw naleving van deze algemene voorwaarden!