PRIVACYVERKLARING – WWW.BRAUNHEALTHCARE.COM/BE_NL/

I. Privacyverklaring van Kaz Europa Sarl 15/05/18

Dit beleidsdocument beschrijft hoe Kaz Europe Sarl (hierna aan te duiden met ‘Kaz Europe’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) uw gegevens gebruikt, met betrekking tot de website www.braunhealthcare.com/be_nl en onderliggende pagina’s daarvan.

Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in Kaz Europe. We verzekeren u dat we de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus nemen, en dat we uw gegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving over gegevens, in het bijzonder met de algemene verordening gegevensbescherming (ook genoemd: AVG, Verordening (EU) 2016/679, Engels: GDPR).

Hieronder leggen we u uit welke gegevens we van u verzamelen in verband met deze website, hoe we die gegevens gebruiken, en de waarborgen die we bieden voor de bescherming ervan.

Als u nog vragen hebt of u wenst nadere informatie over dit onderwerp, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via [email protected]. We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om kennis te nemen van ons privacybeleid.

 

II. Welke gegevens verzamelen we? Voor welke doelen en met welke rechtsgrond gebruiken wij uw gegevens?

We verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn om een uitstekende service te bieden, om producten en diensten aan te bieden waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd zult zijn, en om onze administratie bij te houden. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, verzamelen we in enkele gevallen gegevens van u.

U kunt uw persoonsgegevens vrijwillig verstrekken. Bedenk echter wel dat deze gegevens nodig kunnen zijn om diensten te verlenen of voor marketingdoeleinden.

U kunt persoonsgegevens aan ons doorgeven als u zich inschrijft voor ons e-mailprogramma (gegevens zoals uw naam en e-mailadres), u kunt ervoor kiezen ook uw voorkeuren aan ons bekend te maken (bijv. interesses, productvoorkeuren, aangeschafte artikelen), als u ons een vraag, opmerking of klacht stuurt (informatie zoals uw naam en e-mailadres), en wanneer u deelneemt aan een sweepstake of actie (bijv. naam, adres en telefoonnummer).

Ook kunnen wij, om onze dienstverlening af te stemmen op uw behoeften, u vragen naar demografische informatie (zoals gezinssamenstelling, leeftijd en geslacht), en aankoopvoorkeuren. We gebruiken deze informatie om uw ervaring op onze website voor u op maat te maken en u de meest relevante diensten en producten te presenteren.

Hieronder geven we u gedetailleerde informatie over de persoonsgegevens die we verwerken, het doel van de gegevens en de rechtsgrond voor de verwerking:


Persoonsgegevens Doel van de verwerking Rechtsgrond van de verwerking
Datum en tijd van de opvraging, naam van het opgevraagde bestand, pagina van waaraf het bestand is opgevraagd, statuscode (OK, bestand niet gevonden, etc.), gebruikte webbrowser en besturingssysteem, volledig IP-adres van de opvragende computer, overgebrachte hoeveelheid gegevens. Het laten functioneren van de website, technische noodzaak, webanalyses en -statistieken voor het monitoren, verbeteren en beschermen van onze producten, inhoud, diensten en websites; het bieden van een aangepaste website-ervaring; het tonen van passende advertenties; remarketing; informatie over verkoopadressen in de buurt; het aanmaken van een gebruiksprofiel op basis van uw activiteit; het monitoren van de effectiviteit van verkoopcampagnes. Onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.
Uw naam, geslacht, e-mailadres, productinteresse. Het per e-mail versturen van nieuwsbrieven. Uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. Bij bestaande klanten baseren we onze verwerking ook op de zogeheten soft opt-in en ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.
Uw naam, geslacht, e-mailadres, locatie, interesses, productvoorkeuren, aangeschafte artikelen. Marketing van onze producten Uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.
Uw naam, uw geslacht, blogadres, uw locatie, e-mailadres, product waarvoor u belangstelling hebt. Het aanbieden van het partnerprogramma. Het uitvoeren van de overeenkomst voor het partnerprogramma, volgens artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.
Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer. Het reageren op uw vragen, opmerkingen of klachten. Ons gerechtvaardigd belang (het onderhouden van de relatie met onze klanten) volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, dan wel (als de reactie betrekking heeft op deze overeenkomst met u [betreffende het partnerprogramma]) het nakomen van deze overeenkomst, volgens artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.
Uw naam, adres en telefoonnummer. Het uitvoeren van sweepstakes of promotieacties waaraan u deelneemt. Uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.
Uw persoonsgegevens in het algemeen (alleen voor zover nodig). Het voldoen aan geldende wetgeving en het beschermen van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen en het uitoefenen van wettelijke rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruik in verband met rechtsvorderingen, naleving van wet- en regelgeving en onderzoeksdoeleinden (inclusief het openbaren van zulke informatie in het kader van gerechtelijke procedures of rechtszaken). Ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG of betreffende wetgeving die ons noopt tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Zie artikel 6, lid 1, punt (c) van de AVG.

III. Welke gegevens delen we en met wie en waar?

We kunnen uw klantinformatie delen met aan Kaz Europe verbonden ondernemingen en vertrouwde dienstverleners, die toegang tot uw informatie nodig hebben voor het verlenen van operationele of andere ondersteunende diensten. Teneinde de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw informatie te verzekeren, moeten dienstverleners waarborgen dat hun omgang met uw informatie strikt voldoet aan ons beleid dienaangaande.

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende verbonden ondernemingen/derden (in de rol van verwerkingsverantwoordelijken):


Verbonden onderneming/derde Beschrijving van doorgifte/doel Doorgifte aan een derde land (buiten de EER)
HOT (UK) Limited Marketingdoeleinden waarvoor wij uw toestemming hebben verkregen. Geen

Persoonsgegevens worden ook gedeeld met de volgende dienstverlenende derden (in hun rol als verwerkers), die die persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken, volgens een verwerkersovereenkomst zoals wettelijk vereist:

Verbonden onderneming/derde Beschrijving van doorgifte/doel Doorgifte aan een derde land (buiten de EER)
Amazon Web Services, Inc. Hosting van de website in een datacenter in Ierland. Privacy Shield
Google, Inc Websiteanalysediensten Privacy Shield

In het geval dat het bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd in een ander bedrijf, kan het zijn dat uw gegevens (onder toepassing van de geldende wetten) worden verstrekt aan onze adviseurs en aan adviseurs van potentiële kopers, en dat ze worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf.

Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden, in het geval dat we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te verstrekken, of voor het uitvoeren of toepassen van onze gebruiksvoorwaarden of andere contractuele afspraken met u, of voor het waarborgen van de rechten, eigendom en veiligheid van ons, onze klanten en anderen. Hierbij is inbegrepen het uitwisselen van informatie met andere bedrijven of organisaties voor het tegengaan van fraude en om kredietrisico’s te beperken.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of functionarissen met handhavingsbevoegdheden, indien dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, indien het wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor het juridisch beschermen van onze gerechtvaardigde belangen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Waar informatie wordt doorgegeven buiten de EER, waarbij het gaat om een belanghebbende of verkoper in een land waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, worden de gegevens adequaat beschermd op basis van door de Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, een passende Privacy Shield-certificering, of door voor de verwerkende verkoper bindende bedrijfsvoorschriften (zie bovenstaande tabellen). Op aanvraag kunt u een exemplaar van het toepasselijke mechanisme ter inzage krijgen, via [email protected] of hier.

 

IV. Hoe doet u een ‘opt-out’ voor promotie-e-mails?

Als u geen actie-aanbiedingen meer wenst te ontvangen en/of u wilt de eerder gegeven toestemming intrekken, dan is een ‘opt-out’ mogelijk door contact op te nemen met onze Productondersteuning. Uw e-mailadres wordt dan van de lijst gehaald.

 

V. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht ons te vragen:

  • om toegang tot en een kopie van de persoonsgegevens die we over u hebben (artikel 15 van de AVG).
  • om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt hebt, in een gangbare en machineleesbare vorm te verstrekken of naar een derde te sturen (artikel 20 van de AVG).
  • om uw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren, zodat ze juist worden (artikel 16 van de AVG).
  • om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te wissen (artikel 17 van de AVG).
  • om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (artikel 18 van de AVG).

U mag ook:

  • bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen (met name indien we de persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om een overeenkomst uit te voeren of op basis van een ander wettelijk voorschrift, of indien we de gegevens gebruiken voor direct marketing - artikel 21 van de AVG).
  • uw toestemming te allen tijde in te trekken, ingeval wij uw persoonsgegevens gebruiken met uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van onze verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

U kunt al uw rechten, met name het intrekken van uw toestemming, uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected] of hier. Het kan zijn dat we uw identiteit moeten controleren om aan uw verzoek te voldoen. Vermeld daarom altijd uw naam, adres en/of e-mailadres en informatie over uw verzoek.

Bij enkele van bovengenoemde verzoeken kan het voldoen eraan afhangen van bepaalde omstandigheden zoals wettelijk vastgelegd, met name in de AVG.

Als u met onopgeloste zorgen of problemen blijft zitten, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of waar u uw werkplek hebt.

 

VI. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We slaan uw persoonsgegevens op voor slechts een beperkte periode, zoals nodig voor het bereiken van de doelen van de verwerking, genoemd in bovenstaande tabel. Na afloop van die periode worden uw persoonsgegevens gewist. Indien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, slaan we die gegeven op zolang als nodig is voor het bereiken van de doelen van de verwerking.

Als we een overeenkomst met u afsluiten, bewaren we uw informatie voor de duur van de contractuele relatie, en, voor zover toegestaan, na het einde van die relatie zolang als nodig is om de doelen te bereiken zoals beschreven in deze privacyverklaring. De criteria voor het bepalen van de opslagperiode zijn wettelijke en contractuele bepalingen, de aard van de relatie tussen u en ons, de aard van de betreffende gegevens, en technische noodzakelijkheden. Wij kunnen wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens een zekere tijd te bewaren.

Voor zover we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken we die gegevens totdat ons vraagt daarmee op te houden, en nog een korte periode daarna (zodat we in staat zijn aan uw verzoek te voldoen). We leggen ook vast dat u ons hebt gevraagd u geen direct marketing te sturen of om uw gegevens niet meer te verwerken, zodat we in de toekomst uw wens kunnen respecteren.

Voor zover we uw persoonsgegevens verwerken voor beveiligingsdoeleinden, bewaren we die gedurende 60 dagen.

In andere gevallen kunnen we gegevens bewaren gedurende een passende periode, nodig om ons te beschermen tegen rechtsvorderingen en ten behoeve van onze bedrijfsadministratie.

 

VII. Hoe zorgen we dat uw informatie veilig is?

Kaz Europe en verbonden onderneming passen praktijken en procedures toe die zijn ontworpen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van klanteninformatie te waarborgen. Uitsluitend die medewerkers en geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot klanteninformatie, die die toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren. Onze medewerkers worden opgeleid in de juiste waarborgen rond klanteninformatie, teneinde ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of gebruik te voorkomen.

 

VIII. Cookies

Door het gebruik van ‘cookies’ (stukjes informatie die de browser op uw harde schijf opslaat) verzamelen wij gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en de specifieke webpagina’s van Kaz Europe die u bezoekt. De door ons geconfigureerde cookies bevatten geen persoonlijk identificerende informatie zoals uw naam, of gevoelige informatie zoals uw creditcardnummer. Deze gegevens wordt automatisch verzameld, en in geaggregeerde vorm gebruikt om trends te onderkennen waarmee we onze website en uw ervaring bij Kaz Europe kunnen verbeteren.

Dankzij cookies zijn wij ook in staat u te herkennen als u onze site weer bezoekt, waardoor we u een aangepaste ervaring kunnen bieden waarvan we denken dat die waardevol voor u is. In de meeste webbrowsers hebt u zelf controle over cookies: u kunt ze wissen of blokkeren, en u kunt een melding krijgen wanneer een cookie zal worden opgeslagen. In of bij de browser vindt u instructies over deze mogelijkheden. Kiest u ervoor geen cookies van Kaz Europe toe te staan, dan kunt u geen gebruik meer maken van een gepersonaliseerde ervaring bij Kaz Europe.

Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

 

IX. Als u nog vragen hebt over uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking is Kaz Europe Sarl, Place Chauderon 18, 1003 Lausanne, Zwitserland

Als u nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u vrij ons te contacteren op het nummer +31 (0) 78 201 8001